Forretningsbetingelser

1. Anvendelse og gyldighed
1.1 Disse forretningsbetingelser er en del af den aftale, der er indgået mellem Midtjysk IT ApS, CVR-nr. 30494962, (herefter benævnt ”Sælger”) og køber (herefter benævnt ”Kunden”) vedrørende levering af den i aftalen nævnte ydelse eller vare. Ydelsen og varen leveres i henhold til aftalen og nedenstående betingelser. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem aftalen og disse betingelser, skal aftalen være gældende.

1.2 Kundens angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som accepteret som fravigelse af aftalen og nedenstående betingelser, medmindre Sælger skriftligt har accepteret disse.

2. Ydelsen
2.1 Sælgers ydelse (herefter kaldet ”Ydelsen”), som Kunden erhverver, er beskrevet i aftalen/tilbuddet.

3. Kundens medvirken
3.1 Kunden er forpligtet til at stille de for Ydelsens løsning nødvendige oplysninger, materialer og ressourcer til rådighed for Sælger.

4. Vederlag
4.1 Vederlaget for Ydelsen fremgår af aftalen. Vederlaget er enten aftalt som et fast vederlag eller som et vederlag, der fastsættes på baggrund af den til Ydelsens udarbejdelse medgåede tid.
4.2 Sælger regulerer sit vederlag hver 1. januar. Reguleringen har virkning for arbejder udført i henhold til aftaler, der indgås efter denne dato.
4.3 Udover det i 4 nævnte vederlag fakturerer Sælger særskilt til Kunden udlæg, der afholdes i forbindelse med ydelsen, herunder udlæg til rejser, ophold, transport, sekretærhjælp, materialer og lignende.

5. Betalingsbetingelser og priser
5.1 Priser er ekskl. moms, emballage og diverse afgifter.
5.2 Betalingsbetingelser er netto 8 dage ved Købers modtagelse af vare eller udført ydelse.
5.3 Medmindre andet er aftalt, betaler Køber fragt fra leveringsstedet.
5.4 Ved betaling efter forfald, debiteres 2% pr. påbegyndt måned.

6. Hemmeligholdelse
6.1 Sælger og Kunden er forpligtede til at hemmeligholde de oplysninger, de hver især modtager eller erfarer vedrørende den anden parts virksomhed eller vedrørende den anden parts kunders virksomhed. Forpligtelsen omfatter enhver oplysning af kommerciel eller teknisk art.
6.2 Sælger og Kunden forpligter sig endvidere til at pålægge de af deres medarbejdere, der måtte deltage i udførelsen af ydelsen, en tilsvarende forpligtigelse til hemmeligholdelse. Sælger og Kunden forpligter sig yderligere til efter aftalens ophør ikke at benytte eller viderebringe de i 6 nævnte oplysninger. Forpligtelsen gælder, så længe oplysningerne har karakter af erhvervshemmeligheder.

7. Kommunikation via internet
7.1 Såfremt andet ikke tilkendegives, kommunikeres der ud over elektronisk og pr. brev også elektronisk via internettet mellem parterne. Denne kommunikationsform er ikke sikker, og ingen af parterne påtager sig noget ansvar for skader af nogen art, der måtte opstå som følge af anvendelsen af denne kommunikationsform.

8. Ekstern bistand
8.1 I det omfang Sælger måtte finde det nødvendigt, er Sælger berettiget til med Kundens skriftlige samtykke at antage underleverandører ved udførelsen af Ydelsen.

9. Rettigheder
9.1 Sælger har ejendomsretten til enhver form for materiale der fremkommer som led i Ydelsens udførelse, herunder det færdige materiale (bl.a. software og edb-programmer) og foreløbige materialer (f.eks. skitser, udkast, arbejdspapirer eller lignende). Alle immaterielle rettigheder til resultatet af Ydelsen og eventuelle delresultater tilhører Sælger.
9.2 Kunden har brugsret til materialet, der fremkommer som led i Ydelsens udførelse, herunder det færdige materiale. Dette omfatter dog ikke eventuelle produkter eller metoder anvendt i forbindelse med Ydelsens udførelse, og som tilhører Sælger. Resultatet af Sælgers arbejde må ikke distribueres til andre end Kunden samt dennes rådgivere uden forudgående skriftligt samtykke fra Sælger.
9.3 Det påhviler Sælger selv at foretage de fornødne skridt til at sikre eventuelle immaterielle rettigheder over for tredjemands krænkelse heraf.
9.4 Såfremt resultatet af Ydelsen anvendes i andet øjemed end formålet med aftalen, er Sælger berettiget til et særskilt vederlag, der fastsættes efter nærmere aftale i hvert enkelt tilfælde. Kunden er forpligtet til at give Sælger underretning om en sådan påtænkt anvendelse, og vederlaget forfalder samtidig med påbegyndelsen af den udvidede anvendelse.

10. Garanti og ansvar
10.1 Sælger påtager sig ansvaret for tab lidt af Kunden, der er en direkte følge af Sælgers manglende overholdelse af denne aftale eller udvist forsømmelighed i forbindelse med udførelsen af opgaven, beskrevet i aftalen. Sælgers samlede erstatning for sådanne tab kan ikke overstige et beløb svarende til 3 gange Sælgers vederlag i henhold til aftalen.
10.2 Sælger indestår ikke for, at eventuelle immaterielle rettigheder, der fremkommer ved løsning af opgaven, ikke krænker tredjemands rettigheder.
10.3 Sælger er ikke ansvarlig for fejl i det endelige materiale, der kan henføres til det af Kunden leverede materiale, specifikation eller Kundens oplysninger, jfr. pkt. 3.
10.4 Sælger accepterer ikke noget ansvar eller forpligtelse over for andre, som måtte komme i besiddelse af rapporter eller materiale uden samtykke fra Sælger.
10.5 Sælger er ikke erstatningsansvarlig for følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, Kunden lider på grund af fejl ved udførte opgaver.
10.6 Produkter leveres med de garantier, som producent eller leverandør tilbyder Sælger. Kunden kan ikke påberåbe sig nogen yderligere garanti over for Sælger.
10.7 Køber er forpligtiget til at undersøge produkterne straks ved modtagelsen, og i tilfælde af reklamation, skal denne skrifteligt fremsættes inden 8 dage fra modtagelsen.
10.8 Sælgers medgåede tid på opsætning/konfiguration af defekte produkter som er omfattet af garanti refunderes ikke, og opsætning/konfiguration af ombyttede produkter faktureres pr. medgåede tid.
10.9 Sælgers fejlsøgning og udbedring af fejl på defekte produkter som er omfattet af garanti faktureres pr. medgåede tid.

11. Misligholdelse
11.1 Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, jfr. dog pkt. 10.2.
11.2 Ophævelse kan dog kun ske, såfremt misligholdelsen ikke er bragt til ophør 14 dage efter afsendelsen af skriftligt krav. Påkravet skal angive misligholdelsesgrund, og at aftalen vil blive ophævet, såfremt forholdet ikke er berigtiget inden fristens udløb.
11.3 I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jfr. dog pkt. 10 om ansvar.

12. Opsigelse
12.1 Aftalen kan af hver af parterne opsiges med varsel på en måned. Opsigelsen skal meddeles skriftligt til udgangen af en måned.
12.2 I tilfælde af opsigelse modtager Sælger forholdsmæssigt vederlag indtil udløbet af opsigelsen, og Kunden er berettiget til at beholde den del af ydelsen, der er modtaget indtil dette tidspunkt.

13. Tvister
13.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne, der ikke kan bilægges ved forhandling, skal forelægges Retten i Randers under anvendelse af dansk ret.
Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser senere måtte blive erklæret ugyldige, skal dette ikke påvirke aftalens gyldighed og de øvrige bestemmelser, som skal forblive gældende, og eventuelle ugyldige bestemmelser skal udfyldende fortolkes ud fra aftalens og den ugyldige bestemmelses formål.